Iniciatives Legislatives Populars

ILP Habitatge: contra els desnonaments i la pobresa energètica.

 


Actualment, conjuntament amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages, estem recollint signatures per impulsar aquesta ILP que pretén aturar els desnonaments i els talls de subministraments bàsics d'aigua, llum i gas a Catalunya.
Aquí podeu trobar tota la informació així com material per fer-ne difusió i convidar les vostres famílies, amistats i altres persones properes.


-------------------------------------------------------------------------------

 ILP por la dación en pago presentada al Congreso en 2010

(CAST)

    La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular (ILP o IP), también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.

    En España la iniciativa popular está regulada a nivel nacional y provincial. La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se requieren 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos, lo que equivalente al 1,26%. El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados. La misma examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad.

    Pese a haber recogido más de 1,5 millones de firmas, tres veces les necesarias, el Congreso... se la pasó por el "forro".


(CAT)

 ILP por la dació en pagament presentada al Congreso el 2010    La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular (ILP o IP), també coneguda com a iniciativa ciutadana és un mecanisme de democràcia participativa, es refereix a la possibilitat emparada en la constitució, que les persones puguin presentar iniciatives de llei, sense ser representants populars en seus respectius congressos; aquestes iniciatives de llei, hauran d'estar avalades per una quantitat de signatures, perquè puguin ser preses en compte per la seva respectiva cambra legislativa. Aquestes iniciatives poden versar sobre assumptes públics, com pot ser una reforma d'un estatut o una llei, o fins i tot una esmena constitucional.

    A Espanya la iniciativa popular està regulada a nivell nacional i provincial. La Constitució espanyola preveu la iniciativa popular en el seu article 87.3 i següents i en la llei reglamentària (Llei N º 3 Orgànica de 1984). Calen 500.000 signatures acreditades de ciutadans, el que equivalent al 1,26%. El procés s'inicia mitjançant la presentació de la documentació a la Mesa del Congrés dels Diputats. La mateixa examina la documentació remesa i es pronuncia en el termini de 15 dies sobre la seva admissibilitat.

    Tot i haver recollit més 1,5 mil·lions de signatures, tres vegades les necessàries, el Congreso... se la va passar pel "forro".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altres iniciatives de les que hem participat:


Renda garantida ciutadana (actualment al Parlament a l'espera d'aprovació)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada