dimarts, 16 de febrer de 2016

Judici absurd al Bloc del c/Girona d’Obra Social PAHC BagesJudici absurd al Bloc del c/Girona d’Obra Social PAHC Bages

 

#Bloc2NoEsJutja

A l'abril del 2014 vam obrir les portes al segon bloc d'Obra Social de la PAHC a #Manresa. Hi van entrar a viure dues famílies el primer dia. Avui ja són tots els pisos ocupats amb 14 famílies per un total de 43 persones, 19 d'elles menors d'edat, allotjades.
El passat mes de novembre les 14 famílies van signar els contractes de lloguer social regularitzant la seva situació irregular i aconseguint allò per el que lluitem: que tothom pugui gaudir d'un habitatge digne.
Tot i això, la fiscalia de Manresa, manté la denúncia per ocupació il·legal per a 4 de les persones que hi van entrar a viure els primers dies.
És per això que aquest dimarts, dia 16 de febrer, tornem a tenir cita al jutjat número 3 de Manresa per un judici penal.
Donat que les persones acusades ja han regularitzat la seva situació, que ha quedat demostrat que l'ocupació s'ha realitzat per motius d'imperiosa necessitat d'habitatge, que la pròpia SAREB es va retirar al seu dia com acusació particular i que es pot demostrar la bona fe i bon comportament de les denunciades, des de la PAHC Bages exigim l'arxivament de la causa i que les persones denunciades siguin absoltes de qualsevol càrrec o pena que se'ls volgués imposar.
Esperem també algun pronunciament per part de l'Ajuntament i els grups municipals que el passat mes de setembre sol·licitaven l'arxivament de la causa

La justícia hauria de perseguir als especuladors en comptes de a les víctimes!

PAHC Bages – Obra Social PAHC Bages
Manresa, 16 de febrer de 2015

dilluns, 1 de febrer de 2016

Fi a l'Obra Social del BlocBages5Català

La PAHC posa fi a l'Obra Social del BlocBages5


El 28 de març de 2015, la PAHC Bages vam recuperar un bloc de 7 pisos, propietat de la SAREB ( El Banc Dolent ) al barri de la Mion de Manresa. Un bloc que ja comptava amb veïnes, i el cinquè que recuperàvem a la ciutat dins la nostra campanya d'Obra Social. El passat divendres, després del judici ajornat contra la nostra companya Ana Belén, la liquidadora concursal va oferir la possibilitat de negociar un lloguer social per a les 5 famílies que actualment resideixen al bloc en qüestió. En poques setmanes s’hauria de començar a regularitzar la seva situació.
Recordem que mentre l’administració pública no és capaç d'assumir les seves responsabilitats i garantir el dret a l'Habitatge - reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans- és la ciutadania organitzada qui està garantint aquest dret. Recordem també que Manresa lidera la classificació de pisos buits a Catalunya, amb un 25% de l'habitatge de la ciutat buit.
L'Obra Social no s'acaba en el moment de donar sostre a una família. Al contrari, després de solucionar el problema principal és quan comença la feina de veritat: empoderar a les famílies per a que reclamin el seu dret a un habitatge digne, amb condicions d'habitabilitat i salubritat necessàries i dia a dia lluitar per què l'administració posi remei als greus problemes d’habitatge que patim.
Per aconseguir això els blocs recuperats per l'Obra Social PAHC són autogestionats per la pròpia assemblea del bloc sota la tutela i l’empara de l'assemblea de la PAHC Bages mitjançant la comissió d'Obra Social. Una de les tasques importants és garantir el respecte mutu, l'acompanyament, no permetre actituds sexistes ni racistes i la solidaritat entre les veïnes per tal que als greus problemes que ja pateixen les famílies, moltes d'elles sense ingressos, amb menors a càrrec i altres problemes sòcio-econòmics i de salut a sobre, no s'hi afegeixin problemes de convivència que pertorbin la necessitat de viure amb tranquil·litat.
Tot i això al bloc del carrer Montalegre ens hem trobat, a diferència dels altres quatre, que aquesta convivència entre veïnes no ha estat possible d'aconseguir, cosa que ens obliga, en aquest cas, a posar fi a la campanya d'Obra Social en aquest bloc. El bloc no quedarà buit, ja que les famílies que ara hi viuen romandran vivint allà. 
Considerem totalment legítim que hi continuïn vivint famílies i que hi persisteixi el seu ús social. Famílies que esperem siguin respectades i arribin, el més aviat possible, a legalitzar la seva situació i no patir l'assetjament constant d'un probable desallotjament. Però com Obra Social no podem seguir donant suport a la comunitat al no haver aconseguit en aquest cas el nivell de respecte, solidaritat i confiança necessaris per construir una opció de futur.
Aprofitem per exigir a l'ajuntament de Manresa més inversió en les polítiques socials, doncs l'experiència a la PAHC ens demostra que a la ciutat hi ha una forta manca d'educadores socials, intervenció directa, treballadores socials a l'espai d'acollida i als altres espais de serveis socials. La precarietat laboral, no permet a les Treballadores Socials, que molts cops són companyes nostres, fer la seva feina en condicions i amb prou eficiència per a moltes famílies que es veuen en una situació molt precària.  
Al novembre es va regularitzar la situació deles 14 famílies que viuen al segon bloc que vam ocupar al carrer Girona, i ja disposen de lloguers assequibles durant cinc anys. Tenim doncs encara 2 blocs okupats on les famílies que s'hi estan sí que han comprés i acceptat els principis de la lluita pel dret a l'habitatge que impulsem amb la nostra desobediència a aquest sistema capitalista que prima l'ús especulatiu de la propietat privada per davant de les necessitats bàsiques de les famílies i el seu dret a gaudir d'una llar on poder construir un projecte de futur.
Volem agrair la comprensió de les veïnes del carrer Montalegre a qui en més d'una ocasió hem hagut d'explicar què és i com funciona la PAHC i l'Obra Social i mentre no hi hagi solucions reals als problemes de les persones seguirem lluitant i okupant.Manresa, 1 de febrer de 2016

Castellano

La PAHC pone fin a la Obra Social del Bloque Bages 5

El 28 de marzo de 2015, la PAHC Bages recuperamos un bloque de 7 pisos, propiedad de la SAREB (el Banco Malo) en el barrio de la Mion de Manresa. Un bloque que ya contaba con vecinas, y el quinto que recuperábamos en la ciudad dentro de nuestra campaña de Obra Social. El pasado viernes, tras el juicio aplazado contra nuestra compañera Ana Belén, la liquidadora concursal ofreció la posibilidad de negociar un alquiler social para las 5 familias que actualmente residen en el bloque en cuestión. En pocas semanas se debería comenzar a regularizar su situación.
Recordemos que mientras la administración pública no es capaz de asumir sus responsabilidades y garantizar el derecho a la Vivienda - reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos- es la ciudadanía organizada que está garantizando este derecho. Recordemos también que Manresa lidera la clasificación de pisos vacíos en Cataluña, con un 25% de la vivienda de la ciudad vacía.
La Obra Social no se acaba en el momento de dar techo a una familia. Por el contrario, después de solucionar el problema principal es cuando comienza el trabajo de verdad: empoderar a las familias para que reclamen su derecho a una vivienda digna, con condiciones de habitabilidad y salubridad necesarias y día a día luchar para que la administración ponga remedio a los graves problemas de vivienda que padecemos.
Para lograr esto los bloques recuperados por la Obra Social PAHC son auto gestionados por la propia asamblea del bloque bajo la tutela y amparo de la asamblea de la PAHC Bages mediante la comisión de Obra Social. Una de las tareas importantes es garantizar el respeto mutuo, el acompañamiento, no permitir actitudes sexistas ni racistas y la solidaridad entre las vecinas para que los graves problemas que ya sufren las familias, muchas de ellas sin ingresos, con menores a cargo y otros problemas socioeconómicos y de salud encima, no se añadan problemas de convivencia que perturben la necesidad de vivir con tranquilidad.
Sin embargo en el bloque de la calle Montalegre nos hemos encontrado, a diferencia de los otros cuatro, que esta convivencia entre vecinas no ha sido posible de conseguir, lo que nos obliga, en este caso, a poner fin a la campaña de Obra Social en este bloque. El bloque no quedará vacío, ya que las familias que ahora viven permanecerán viviendo allí. 
Consideramos totalmente legítimo que continúen viviendo familias y que persista su uso social. Familias que esperamos sean respetadas y lleguen lo antes posible, a legalizar su situación y no sufrir el acoso constante de un probable desalojo. Pero como Obra Social no podemos seguir apoyando a la comunidad al no haber conseguido en este caso el nivel de respeto, solidaridad y confianza necesarios para construir una opción de futuro.

Aprovechamos para exigir a El ayuntamiento de Manresa más inversión en las políticas sociales, pues la experiencia en la PAHC nos demuestra que en la ciudad hay una fuerte falta de educadoras sociales, intervención directa, trabajadoras sociales en el espacio de acogida y los otros espacios de servicios sociales. La precariedad laboral, no permite a las Trabajadoras Sociales, que muchas veces son compañeras nuestras, hacer su trabajo en condiciones y con suficiente eficiencia para muchas familias que se ven en una situación muy precaria.
En noviembre se regularizó la situación de las 14 familias que viven en el segundo bloque que ocupamos en la calle Girona, y ya disponen de alquileres asequibles durante cinco años. Tenemos pues aún 2 bloques ocupados donde las familias que están sí han comprendido y aceptado los principios de la lucha por el derecho a la vivienda que impulsamos con nuestra desobediencia a este sistema capitalista que prima el uso especulativo de la propiedad privada por delante de las necesidades básicas de las familias y su derecho a disfrutar de un hogar donde poder construir un proyecto de futuro.
Queremos agradecer la comprensión de las vecinas de la calle Montalegre a quien en más de una ocasión hemos tenido que explicar qué es y cómo funciona la PAHC y la Obra Social y mientras no haya soluciones reales a los problemas de las personas seguiremos luchando y okupando.Manresa, 1 de febrero de 2016